Den 2 årige efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy

[2017-2019]


"This is an exemplary program, with excellent workshop leaders and
the kind of follow through that can make a permanent difference in your
practice. Highly recommended." - Steven C. Hayes


DEN 2-ÅRIGE EFTERUDDANNELSE I ACT4 April 2017: ”ACT Primer” v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)

5-6 April 2017: ”ABC of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians” v/Niklas Törneke (Sverige)

12-14 September 2017: ”ACT Skill Building and Case Conceptualization” v/Kelly Wilson (USA)

27-28 Februar - 1 Marts 2018: ”The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change” v/Robyn Walser (USA)

29-31 Maj 2018: ”Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT” v/Kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA) & Thomas Gustavsson (Sverige)

10 September 2018: Opsamlingsdag v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)

4-5 December 2018: ”ACT intervention forstærket af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP)” v/Benjamin Schoendorff (Canada)

29 Januar 2019: ”ACT Recap and method training” v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)
Ret til ændringer forbeholdes.


SUPERVISION

GRUPPE I

11/9-2017
13/12-2017
14/12-2017
26/2-2018
28/5-2018
11/9-2018
12/9-2018
3/12-2018
28/1-2019
11/3-2019

GRUPPE II

15/9-2017
13/12-2017
14/12-2017
2/3-2018
1/6-2018
11/9-2018
12/9-2018
6/12-2018
30/1-2019
12/3-2019

Ret til ændringer forbeholdes.

PRAKTISK INFORMATION

ACT Danmark og ACT Klinikken arrangerer en 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Sted: Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17, København

Alle dage kl. 9:00 - 16:00

Gebyr for uddannelsen: 45.800,-  Dkr inkl. forplejning

Køb af særskilt supervisionspakke på 60 timer: 30.000,- Dkr. inkl forplejning.

Ved tilmelding kan følgende betalingsmåder vælges:

1) betaling af det fulde beløb på en gang januar 2017
2) betaling i 2 rater - januar 2017 og januar 2018
3) betaling i 3 rater - januar 2017, januar 2018 og januar 2019
4) betaling i 12 rater fra januar 2017 med opkrævning hver anden måned
5) betaling i 24 rater fra januar 2017 med opkrævning hver måned

Målgruppe: uddannelsen er for personer som er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. i psykologi, psykiater, læge, praktiserende læge eller har en anden relevant akademisk baggrund. Den målretter sig mod personer der beskæftiger sig med psykoterapi i praksis. Der er ligeledes enkelte pladser (max. 25 %) som kan tilbydes professionelle behandlere af anden faglig baggrund efter en konkret vurdering.

Samtlige undervisere og supervisorer på uddannelsen er
ACBS godkendte ACT trænere.

Godkendelser: uddannelse og supervision er godkendt i psykologernes specialistuddannelse under specialiseringsmodulet 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori. Retning: kognitiv/adfærdsterapeutisk. Et længerevarende samlet uddannelsesforløb skal ud over undervisning i teori og metode også omfatte supervision af terapeutisk arbejde, således at der sker et aktivt arbejde med den egentlige tilegnelse af den terapeutiske kunnen. Dette skal ske i et omfang af mindst 60 timer. Altså skal en del at det samlede antal supervisionstimer være indhentet i tilknytning til undervisningen i teori og metode i et længerevarende uddannelsesforløb. De 60 timers supervision kan tilkøbes i en supervisionspakke (se under supervision).

Tilmeldingsfrist: 1/4-2017

Vi gør opmærksom på, at tilmelding til uddannelsen og supervision er bindende. Ved afmelding mere end 12 uger før uddannelsens start opkræves et administrationsgebyr på kr. 500. Afmeldes der mellem 12 og 4 uger før faktureres den tilmeldte 25% af det samlede gebyr. Ved afmelding mindre end 4 uger før afholdelse faktureres den tilmeldte 50% af det samlede gebyr. 


Ret til ændringer forbeholdes.


Yderligere information får du ved henvendelse til
Rikke Kjelgaard på tlf +46 - 734 233 750 /
rikke@actdanmark.dk eller
Ole Taggaard Nielsen på tlf +45 - 25 67 94 99 /
otn@actklinikken.dk


TILBAGE TIL OVERSIGTEN

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en evidensbaseret psykoterapi udviklet i USA af Steven Hayes, Kelly Wilson og Kirk Strosahl (1999) og placeres blandt 3. generation kognitiv adfærdsterapi.

ACT er en kontekstuel terapeutisk retning med fokus på accept frem for kamp mod lidelse. I ACT ses denne kamp som en del af selve lidelsen. I ACT ses der en genopdagelse og præcisering af de adfærdsterapeutiske komponenter, og på det kognitive område en forskydning af interessen fra hvad klienten tænker til klientens forhold til tænkning. I stedet for at forsøge at ændre belastende tanker og følelser, vil man i ACT have fokus på at udvikle en accepterende og ikke-dømmende holdning til alle indre oplevelser herunder de uønskede. I ACT vægtes bevidst nærvær blandt andet fordi at konsekvenserne af individets adfærd bliver tydelige og således kan forme individets adfærd i en effektiv retning.

Som en hjælp til at møde tidligere undgåede, ubehagelige og uønskede indre oplevelser arbejdes der med forskellige former for accept- og mindfulness færdigheder og medfølelse. Forankret i den adfærdsterapeutiske tradition handler ACT også om adfærdsmæssige forandringer så et vitalt liv baseret på egne, personlige valgte livsværdier udleves. Det eksistentielle fokus på identifikation af livsværdier og adfærdsmæssige skridt i forlængelse af disse tilbyder en ny vej ud af den psykologiske lidelse.

ACT er den eneste vestlige psykoterapi, som er udviklet i forbindelse med et eget grundforskningsprogram. ACT er baseret på
Relational Frame Theory (RFT) som er en adfærdsanalytisk teori baseret på 20 års sprog- og kognitionsforskning og en af de mest undersøgte adfærdsanalytiske teorier om menneskelig adfærd. RFT peger på, at selvom menneskets særlige evne til sprog herunder tænkning har mange fordele, så har den samtidig potentialet til at være kilde til menneskelig lidelse.  I ACT er der fokus på at udvikle et funktionelt forhold til tænkning, således at tænkning holdes lettere i områder af livet hvor den skaber unødig lidelse.

Den verdensomspændende interesse for ACT/RFT modellen understøttes af en større forskningsmæssig indsats. Effekten ved ACT interventioner er blevet demonstreret i mere end
118 randomiserede og kontrollerede undersøgelser (RCT) i forhold til forskellige kliniske og ikke-kliniske grupper. ACT har vist sig effektiv ved en lang række problemstillinger såsom angst (herunder OCD), depression, psykose, spiseforstyrrelse, traumer, afhængighed, kroniske smerter og arbejdsrelateret stress. ACT har ligeså vist sig som en særdeles nyttig selvhjælpsstrategi for personer med kroniske sygdomstilstande f.eks. diabetes og epilepsi. Oplevelsesorienteret undgåelse (undgåelse af indre private begivenheder såsom tanker og følelser) er centralt i manglende psykologisk fleksibilitet og  opfattes til stadighed som en generel risiko faktor med implikationer for den menneskelige funktionsevne. Som en følge heraf anvendes ACT som befordring og videreudvikling af (normal)funktion f.eks. i skoler, arbejdspladser, organisationer og ved sportslige præstationer med videre.

TILBAGE TIL OVERSIGTEN


2 ÅRIG EFTERUDDANNELSE I ACT - FOKUS PÅ FORDYBELSE OG TRÆNING

Indhold:
Formålet med efteruddannelsen er at give en teoretisk og praktisk indføring og træning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Efteruddannelsen er designet til at takle de mange lag, der er i at udøve ACT i praksis. Uddannelsen vil overordnet set give deltagerne ACT terapeutiske færdigheder og kunnen samt øge egen personlig villighed og sans for medfølelse som ACT terapeut.
Målet er at etablere en sammenhæng, der giver en indlæringsoplevelse, der gør, at deltagerne virkelig får ACT ind under huden med et fokus på sammenhæng og integration i den praktiske hverdag.
Uddannelsen retter sig mod intervention i forhold til voksne.

Den 2 årige uddannelse er en videreudvikling af vores 1 årige uddannelse i ACT som har kørt i flere år i træk.

Undervisningsformer:
Uddannelsen er didaktisk samt deltagelse i og overværelse af rollespil samt træning i terapeutiske færdigheder. Der inviteres til at arbejde med personligt materiale. Særlig omtanke er lagt på at finde den rette balance mellem oplevelsesorienterede øvelser og didaktisk undervisning. ACT vægter i sagens natur det oplevelsesorienterede højt i erkendelse af, at det er vanskeligt at opløse overdreven sproglig involvering med sprog. Med oplevelsesorienterede øvelser søger man at opnå øget adgang til den ikke-logiske, følte fornemmelse af bevidsthed.  På uddannelsen vil man sikre, at den oplevelsesorienteret viden knyttes til ACT teori og model, så sammenhængen tydeliggøres for deltagerne.
Der undervises hovedsageligt på engelsk.

TILBAGE TIL OVERSIGTEN

Supervision:
Vi er igennem årene blevet opmærksom på den store betydning af case supervision i forhold til at udvikle færdigheder indenfor ACT modellen. Studier indenfor ACT understøtter at supervision fremmer ACT studerende/trainees udbytte og psykologiske fleksibilitet som terapeuter (se f.eks. U.S. Veterans Administration ACT for Depression Roll Out, Dr. Jason Luoma). Vi tilbyder derfor en gennemgående supervisionspakke til studerende som ønsker at modtage feedback på anvendelse af ACT der fokuserer på at konsolidere viden og færdigheder fra undervisning, litteratur osv. Supervisionen integrerer materialet med den studerendes kliniske praksis. I supervisionen vægter vi at være oplevelsesorienterede på ACT konsistent vis (dvs. mindre “brug af mind”), der laves små rollespil og små live sessioner. Supervisionen sker i mindre grupper, hvor du ved at deltage ligeledes lærer af andre gruppemedlemmers udfordringer og case materiale. Idet en stor del af supervisionen sker på dansk udvides det danske ACT ordforråd og der opnås indsigt i hvorledes ACT kan tage sig ud i en dansk kontekst. Supervisionen er under løbende evaluering og nuværende pakke baseres på erfaringerne indsamlet fra deltagerne fra tidligere hold.

Der tilbydes 60 timers supervision i gruppe i forhold til retningslinierne for supervision. Supervisionen er fordelt på 10 dage. Supervisor er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, godkendt supervisor og ACBS godkendt ACT Træner Ole Taggaard Nielsen. Gæste supervisorer er phd Robyn Walser og speciallæge i psykiatri Niklas Törneke.

Værdigrundlag - Ole Taggaard Nielsen: “Min supervision baserer sig på hvorledes jeg gerne selv ville have være superviseret da jeg startede med ACT for år tilbage og dette ikke var tilgængeligt. Jeg undersøger mine supervisanders værdigrundlag som terapeuter og hvorledes ACT principper kan støtte dem til at udleve disse værdier i terapien. Det er min erfaring at supervisanden kan opnå villighed til at træde ud af sin comfort zone hvis supervisionen sker i en kontekst der er accepterende og medfølende. Jeg forsøger at gøre supervision så oplevelsesorienteret som muligt og trækker på min 8 årige erfaring med at yde supervision og træning i ACT og 19 årige erfaring med psykoterapi”.

Ved tilkøb af den udbudte supervisionspakke tilmelder deltageren sig en af to grupper. Der er begrænset antal pladser og tilmelding sker ifølge ”først til mølle” princippet. Supervisionspakken er på 10 supervisionsdage og ialt 60 timer. Gebyr for supervisionspakken er 30.000,- Dkr. inkl forplejning.

DATOER FOR SUPERVISION

TILBAGE TIL OVERSIGTEN

OPTAGELSESKRITERIER
Uddannelsen er for personer som er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. i psykologi, psykiater, læge, praktiserende læge eller har en anden relevant akademisk baggrund. Den målretter sig mod personer der beskæftiger sig med psykoterapi i praksis. Der er ligeledes enkelte pladser (max. 25 %) som kan tilbydes professionelle behandlere af anden baggrund efter en konkret vurdering.

TILBAGE TIL OVERSIGTEN

UDDANNELSENS STRUKTUR

Uddannelsen strækker sig over i alt 16 kursusdage:

4 April 2017: ”ACT Primer” v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)

5-6 April 2017: ”ABC of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians” v/Niklas Törneke (Sverige)

12-13-14 September 2017: ”ACT Skill Building and Case Conceptualization” v/Kelly Wilson (USA)

27-28 Februar - 1 Marts 2018: ”The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change” v/Robyn Walser (USA)

29-31 Maj 2018: ”Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT” v/Kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA)

10 September 2018: Opsamlingsdag v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)

4-5 December 2018: ”ACT intervention forstærket af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP)” v/Benjamin Schoendorff (Canada)

29 Januar 2019: ”ACT Recap and method training” V/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)Beskrivelse af varighed/timeantal:
Uddannelsen strækker sig over 2 år med i alt 96 timers undervisning fordelt på 16 undervisningsdage.  Der tilbydes endvidere 60 timers supervision (købes separat).

Uddannelsen afholdes i København.

TILBAGE TIL OVERSIGTEN

Undervisningens indhold

4 April 2017: ”ACT Primer” v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)


ACT Primer vil indeholde følgende:

• Praktisk information og præsentation af efteruddannelsen
• Præsentation af undervisere og deltagere

  • •Hvordan man får mest muligt ud af sit uddannelsesforløb

  • •ACT som en del af det nyere kognitive paradigme

  • •Evaluering af terapeutiske forløb ved hjælp af ACT Core Competency Scale


5-6 April 2017: ”ABC of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians” v/Niklas Törneke (Sverige)


Dagene vil indeholde følgende:

•Indføring i adfærdsterapeutiske principper
•Indføring i funktionel kontekstualistisk teori om sprog og tænkning – Relational Frame Theory (RFT)

CBT er betegnelsen for en række behandlingsmodeller der har meget tilfælles og som er et møde mellem klassisk adfærdsterapi og kognitiv terapi. Inden for CBT er der imidlertid stadig en spænding mellem disse to traditioner. Klassisk adfærdsterapi bygger på grundlæggende principper om operant og respondent indlæring mens kognitiv terapi bygger på informations processeringsteori, som har domineret udviklingen af CBT inden for de sidste 30 år. Fokus har særligt været på ”Tankens kraft”. Inden for de sidste 10 år har den mere adfærdsterapeutiske del af CBT imidlertid fået større opmærksomhed. Dette gør sig også gældende for nyere teoretiske strømninger. Et vigtigt eksempel på dette er ACT. Denne moderne form for adfærdsterapi er resultatet af nyere eksperimentelle data vedrørende det menneskeligt sprog og kognition. Teorien som summerer disse data og som udgør det teoretiske fundament i ACT er Relational Frame Theory (RFT). Denne teori har fokus på det område som længe har været det fremstående inden for kognitiv terapi ud fra en anden vinkel end informations processerings perspektivet.


12-13-14 September 2017:  ”ACT Skill Building and Case Conceptualization” v/Kelly Wilson (USA)


Dagene har følgende mål:

•Indføring i diagnostik ud fra ACT modellen og træning af færdigheder
•Oplevelsesorienteret Sagsformulering

Intro to the Hexaflex Diagnostic and Skill Building
We will begin with an introduction to the hexaflex model of “diagnoses,” assessment, and treatment. This fully dimensional model allows clinicians to examine psychological difficulties across a wide range of presentations. After our orientation, we will spend the balance of our time on a series of experiential and skill building exercises. Initial exercises are completed in dyads and foursomes and the results are processed within the smaller group and in the larger group as a whole. We begin with relatively simple tasks aimed at illuminating core ACT processes. We will then move to more complex iterations of these exercises that will include increasingly challenging content and also increasingly complex tasks for the participants. In early exercises discriminating vital versus nonvital and avoidance versus values-based interactions will be learned. Through successive iterations we will make these discriminations in ourselves, then in our exercise partners, then, eventually, we will make these discriminations while coaching our partners. Finally, we will move to experiential client role-plays that are extremely close to actual clinical interactions. These role plays produce conditions that mirror psychotherapy interactions with great precision while allowing us to stop action and examine ACT processes in flight.

Experiential Case Conceptualization Using the Hexaflex Functional Dimensional Experiential Interview.
Finally, we will explore experiential case conceptualization skills. There is a problem with case conceptualization. While necessary, case conceptualization is just too conceptual. Case conceptualization can take us out of direct moment-by-moment interaction with the client. We will use experiential our role plays to generate case conceptualizations that can orient us to the work without losing contact with the most human and humane aspects of ACT. We will use components of the Hexaflex Functional Dimensional Experiential Interview from Mindfulness for Two in our work on case conceptualization.

This workshop will contain significant use of mindfulness and present-moment focused work. Although formal mindfulness meditation practice is not necessarily emphasized in ACT, mindfulness processes are central to the work. These exercises will show how we can bring the values directed, present moment focus directly into clinical interactions—what I have sometimes called mindfulness for two. The work is densely experiential and requires persistent attention and participation.27-28 Februar - 1 Marts 2018: ”The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change” v/Robyn Walser (USA)


Dagene har følgende mål:

•At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes oplevelsesorienteret undgåelse har en psykopatologisk effekt
•At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes det menneskelige sprog spiller en rolle i lidelse og påvirker vores forhold til indre private oplevelselser
•At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes mindfulness er relateret til ACT
•At deltagerne bliver i stand til at beskrive de væsentlige terapeutiske strategier i ACT
•At deltagerne vil opnå færdigheder i hver af de seks ACT processer og har lejlighed til at praktisere disse.29-31 Maj 2018: ”Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT” v/Kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA) & Thomas Gustavsson (Sverige)


Dagene har følgende mål:

•At lære at interviewe klienter med klarere fokus
•At træne kortevarende tilgange til udredning
•At træne sagsformulering
•At tilrettelægge effektive interventioner med henblik på at øge klientens åbenhed, bevidsthed og engagement i hans/hendes liv

  • •Træne interventioner og redskaber som kan fungere med mange forskellige typer klienter i mange former for behandlingsmæssige sammenhænge

10 September 2018: Opsamlingsdag v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)


Vi standser i fællesskab op og gør status over de væsentlige ACT pointer der er blevet præsenteret og bruger dagen til møde de forskellige behov som deltagergruppen måtte have for repetition, spørgsmål/svar, træning etc.

4-5 December 2018: ”ACT intervention forstærket af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP)” v/Benjamin Schoendorff (Canada)


Dagene har følglende mål:

  • •At lære at anvende Matrix modellen og præsentere den for klienter

  • •Genkende og kunne forstærke de fire kliniske relevante diskriminationer

  • •At lære at udvikle dybere og mere autentiske terapeutiske relationer ved hjælp af FAP redskaber og for at forstærke ACT processer

  • •At lære at konceptualisere sager i samarbejde med klienter

Functional Analytic Therapy (FAP) er udviklet af Robert Kohlenberg og Mavis Tsai og placeres blandt tredje bølge adfærdsterapi. FAP kan anvendes som en selvstænding terapeutisk retning men er i de senere år særligt blandt ACT terapeuter blevet brugt som en slags ”supercharger” af ACT interventionen. FAP har sit fokus på den terapeutiske relation og anvender denne som det forandrende element. FAP giver klinikere konkrete og praktiske redskaber der sigter mod at skabe dybe, helende og transformerende relationer imellem terapeut og dennes klienter herunder også mere udfordrende klienter.  Træningen retter sig mod deltagere der er bekendt med ACT som ønsker at skærpe deres in-session fleksibilitet. Særlig opmærksomhed gives til de klienter, som deltageren finder vanskelige. De fire diskriminationer trænes, hvor FAP peger på disse som strategier der øger den kliniske sensitivitet og effektivitet og støtter klienten i at udvikle og udvide adfærdsmæssige repertoirer i overensstemmelse med de centrale og personlige værdier. Via arbejde i mindre grupper vil deltageren lære at observere og forstærke selv de mindste tegn på psykologiske fleksibilitet hos klienter. Der anvendes oplevelsesorienterede øvelser for at lære at bruge FAP redskaber og den særlige Matrix model indgår med henblik på at integrere de ACT færdigheder deltageren besidder på ubesværet vis.


Det har længe været Rikke Kjelgaards og Ole Taggaard Nielsens ønske at kunne præsentere Benjamin Schoendorff og hans særlige FAP/ACT tilgang på ACT uddannelsen i Danmark. Benjamin Schoendorff har netop publiceret dette arbejde i en bog.


29 Januar 2019: ”ACT Recap and method training” V/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)

Dagen har følgende mål:
     •Repetition af teori

•Træning og øvelser
•Evaluering
Opsummerende og med mulighed for at træne forskellige ACT teknikker med direkte supervision. Afslutningsvis arbejdes der med rollespil med udfordrende klienter med henblik på at øge fleksibiliteten i behandlerrollen.


TILBAGE TIL OVERSIGTEN

UNDERVISERE

Ole Taggaard Nielsen
Ole Taggaard Nielsen er autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening samt godkendt supervisor og vejleder i psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab. ACBS Peer reviewed ACT Trainer. Indehaver af
ACT Klinikken. Siden 2008 har Ole specialiseret sig i ACT og er medforfatter til den første danske introduktionsbog til terapien. Har været træner og co-tæner på en række ACT workshops i ind- og udland. I 2011 var han co-chair på verdenskongressen i ACT i Italien.

Rikke Kjelgaard
Rikke Kjelgaard er autoriseret psykolog og ACBS Peer Reviewed ACT Trainer. Indehaver af
ACT Danmark. Rikke har specialiseret sig i ACT siden 2006 og er medforfatter til den første danske introduktionsartikel om ACT. Rikke har været træner og co-trainer på en lang række ACT workshops i Danmark og Sverige samt på den internationelle arena. Rikke arbejder klinisk med ACT samt med undervisning, metodeimplementering og metodetræning i behavioristisk psykoterapi og ACT. Læs mere om Rikke her.

Niklas Törneke
Niklas Törneke er speciallæge i psykiatri, specialist i psykoterapi og supervision. Han bor og arbejder i Kalmar i Sverige. Han har arbejdet med ACT i sit eget kliniske virke siden 1998 og har undervist i ACT og RFT i hele verden de sidste ti år. Han er medforfatter til den populære bog ”Adfærdens ABC” og er aktuel med bogen ”Leaning RFT”, som udgives på dansk til efteråret 2011. Niklas Törneke har udmærket sig ved en særlig evne til at gøre RFT tilgængelig og har anskueliggjort det værdifulde af indsigt i RFT i forhold til den anvendte psykoterapi.

Robyn Walser
Robyn D. Walser, Ph.D., is a psychologist who works as a consultant, workshop presenter, and therapist in her private business, TL Consultation Services. She also works at the National Center for PTSD in the Veterans Affairs Palo Alto Health Care System in California. She received her doctorate in clinical psychology from the University of Nevada, Reno, and has clinical and research expertise in traumatic stress, substance abuse, and acceptance and commitment therapy (ACT). She is an internationally recognized trainer in ACT and has co-authored journal articles, book chapters, and two books on this intervention.

Kelly Wilson
Kelly G. Wilson, Ph.D., is an Associate Professor of psychology at the University at Mississippi. He is Past President of the Association for Contextual Behavioral Science, Representative-at-Large of the Society for a Science of Clinical Psychology, and is one of the co-developers of Acceptance and Commitment Therapy. Dr. Wilson received his B.A. Summa Cum Laude from Gonzaga University and his Ph.D. at the University of Nevada, Reno. He joined the faculty at the University of Mississippi in 2000 where he established the Mississippi Center for Contextual Psychology. Dr. Wilson has devoted himself to the development and dissemination of ACT and its underlying theory and philosophy for the past 20 years, publishing 36 articles, 27 chapters, and 5 books including ”Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change” and his most recent ”Mindfulness for Two: An Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy”. He has central interests in the application of behavioral principles to understanding topics such as purpose, meaning and values, therapeutic relationship, and present moment focused work. Dr. Wilson has presented workshops in 19 countries, and has participated as co-investigator in a wide range of research projects in the U.S., Sweden, Romania, and the United Kingdom.

Kirk Strosahl
Kirk Strosahl Ph.D. is currently principal and consultant for the Mountainview Consulting Group Inc., a firm specializing in providing consultation, program implementation and training services for health care systems seeking to integrate behavioral health and primary medical services and/or develop effective methods for collecting and using clinical outcome data. Dr. Strosahl obtained his Ph.D. in Clinical Psychology from Purdue University in 1981. Until 1984, he was a faculty member at the Department of Psychology, University of Washington, where he published numerous articles on, and gained national recognition for, his innovative approaches to the assessment and treatment of suicidal patients. He joined Group Health Cooperative in 1984 and served as the Research and Evaluation Manager for the Division of Behavioral Health Services until his departure in 1999. During his tenure at Group Health, Dr. Strosahl was the primary architect of a pioneering effort to integrate behavioral health providers into primary care medicine settings in a multi-site delivery system serving over 400,000 consumers. He participated in several studies looking at the clinical and cost results of integrated care services. Dr Strosahl has consulted extensively with both public and private health and mental health care systems on the design and implementation of clinically effective models integrative behavioral care. His major projects include the Adult Primary Care Project of Kaiser Permanente Northern California, the United States Air Force Behavioral Health Optimization Program, the United States Navy Behavioral Health Integration Program and the Veteran?s Administration Service Network-Region 2 Project. He is also the lead consultant for the HRSA Bureau of Primary Health Care, Managed Care Technical Assistance Program, and has helped community health centers across the nation to design and implement primary care behavioral health integration programs. Dr. Strosahl is the author of numerous articles on the subjects of primary care behavioral health integration, outcome assessment in behavioral health and the use of practice guidelines and other empirically based methods in clinical practice. He has also co-authored books on the clinical treatment of the suicidal patient and Acceptance and Commitment Therapy.

Patricia Robinson
Patricia J. Robinson, PhD, has explored integrated care from the perspective of a clinician, researcher, trainer, and health care consultant for over twenty years. Current activities include providing consultation services to health care systems that are (1) integrating behavioral health services into primary care, (2) seeking to improve treatment of chronic pain, chronic disease and care to children, women, and/or the elderly, and / or (3) attempting to increase use of brief evidence based cognitive behavioral therapies in primary care and other medical settings. She is an author of five books, including
Behavioral Consultation and Primary Care: A Guide to Integrating Services (with Jeffrey T. Reiter) (Springer, 2007), The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression (with Kirk Strosahl, 2009) (New Harbinger, 2008), and Real Behavior Change in Primary Care: Improving Patient Outcomes and Increasing Job Satisfaction (New Harbinger, 2011), as well as numerous other articles and book chapters. For more information, see http://www.patriciarobinsonphd.com/.


Benjamin Schoendorff
Psychologist, Researcher, clinician, trainer and writer in the field of contextual therapies, specializing in Acceptance and Commitment Therapy and Functional Analytic Psychotherapy. Director at
Contextual Psychology Institute, Université du Québec à Montréal, Fernand-Séguin research Centre, Montreal. ACBS ACT Trainer. FAP Trainer.
Benjamin has published books and chapters about ACT and FAP in French. He has trained with Mavis Tsai & Robert Kohlenberg to become a FAP trainer. Latest publication: ”
La Thérapie d'Acceptation et d'Engagement, Guide Clinique” (2011) - Acceptance and Commitment Therapy clinical guide incorporating Functional Analytic Psychotherapy tools.

TILBAGE TIL OVERSIGTEN

ORGANISATION OG LEDELSE

Den 2 årige uddannelse ledes af psykolog Ole Taggaard Nielsen (ACT Klinikken) og psykolog Rikke Kjelgaard (ACT Danmark).

ACT Klinikken er baseret i København og har psykoterapi, supervision og undervisning som kerneydelse. Klinikken specialiserer sig i ACT og vægter nationale og internationale samarbejder omkring udbredelse af ACT interventionen. For mere information se
www.actklinikken.dk

ACT Danmark er en af Danmarks førende udbydere af uddannelser og kurser i Acceptance and Commitment Therapy samt andre kontekstuelle adfærdsterapier. ACT Danmark består af en række ildsjælde som til dagligt arbejder med ACT både klinisk og i uddannelsessammenhænge. ACT Danmark samarbejder desuden med førende formidlere og forfattere inden for området. ACT Danmark har arrangeret en lang række ACT arrangementer i Sverige og Danmark siden 2007.

TILBAGE TIL OVERSIGTEN

LITTERATUR

Litteratur indgår ikke i kursusafgiften og købes separat.

Det anbefales at følgende litteratur læses:
Hayes, Stosahl & Wilson (2011). Acceptance and Commitment Therapy. The Practice and Process of Mindful Change. Guilford Publications. ISBN: 9781609189624.
Luoma, Hayes & Walser (2007). Learning ACT. An Acceptance and Commitment Therapy Skills Training Manual. New Harbinger Publications. ISBN: 9781572244986.
Törneke, N. (2011). Relational Frame Theory - Teori og Klinisk Praksis. Dansk Psykologisk Forlag (2011)
Wilson, K og Troy DuFrene, T. ”Mindfulness i Terapien”. Hans Reitzel forlag (2011) (Original Mindfulness for Two. An Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy. New Harbinger Publications (2009))
Møller Rasmussen, S. og Taggaard Nielsen, O. ”Introduktion til ACT – en brugsbog til klienten”. Dansk Psykologisk Forlag (2010).
Strosahl, K., Robinson, P. & Gustavsson, T. (2012). ”Brief Interventions for Radical Behavior Change: Principles and Practice of Focused Acceptande and Commitment Therapy”. New Harbinger
Vi kan tilbyde 20% rabat på udvalgt litteratur til uddannelsens deltagere.


TILBAGE TIL OVERSIGTEN

EVAULERING AF UDDANNELSEN

Under uddannelsen opfordres deltagerne til løbende at udfylde et ACT Kerne Kompetence Skema. Skemaet beskriver ACT konsistent terapeutisk adfærd og er udformet for at hjælpe deltagere med at lære mere om ACT og for at tydeliggøre hvilke processer der arbejdes med. Deltagerne opfordres således til løbende at evaluere sine ACT færdigheder samt udviklingen af disse.TILBAGE TIL OVERSIGTEN